WrestleOne.pl

Polski portal o Wrestlingu!

WYNIKI WWE EXTREME RULES 2018

Gala WWE Extreme Rules 2018 jest już za nami. Jesteście ciekawi wyników? W takim razie zapraszam do czytania!

WWE Extreme Rules 2018 is behind us. Are you interesting of results? In that case, I invite you to read!

Wyniki zostały opracowane w języku polskim, oraz angielskim.

The results were developed in Polish and English.

 

Andrade „Cien” Almas vs. Sin Cara

Początek walki należał do Sin Cary, który po krótkim prowadzeniu, stracił je na rzecz Almasa (nieudane suicide dive). Almas od tego czasu prowadził, jednakże jak w przypadku Sin Cary, prowadzenie nie trwało długo i opierało się na prostych zagrywkach, unikach i kontrolowaniu akcji w parterze. Następnie przewagę ponownie zdobył Sin Cara, który dostarczył nam w ciągu 2-3 minut 4 piękne akcje, w tym ddt połączone z hurricanraną, niebezpieczne zrzucenie na krawędź ringu Almasa, hurricanrana z krawędzi ringu na betonową podłogę oraz frog splash.

Pomimo pięknych akcji ze strony Sin Cary, Zelina Vega (menadżerka) odwróciła Jego uwagę, po czym wykorzystał to Almas wykonując z rozpędu kolano oraz hammerlock ddt, po czym przypiął i odliczył Sin Carę do trzech.

Zwycięzca – Andrade „Cien” Almas

The beginning of the fight belonged to Sin Cara, who after a short lead, lost it to Almas (unsuccessful suicide dive). Almas from then on, but as in the case of Sin Cara, the lead did not last long and was based on simple licks, dodges and controlling the action on the ground floor. Then Sin Cara won the advantage again, which provided us with 4 beautiful actions within 2-3 minutes, including ddt combined with hurricane, dangerous drop on the edge of Almasa ring, hurricane from the edge of the ring on the concrete floor and frog splash.

Despite the beautiful actions from Sin Cara, Zelina Vega (manager) drew his attention, and then Almas used it and attacked him by knee and hammer ddt, then pinned and counted Sin Carra to three.

Winner – Andrade „Cien” Almas

New Day vs. SAnitY (Tables Match)

Początek pojedynku należał do New Day. Ich przewaga nie trwała długo, ponieważ w momencie wyciągania stołu zostali zaatakowani przez Sanity, którzy dzięki temu zdobyli przewagę. Przewaga Sanity trwała znacznie dłużej, jednakże zostali wkrótce zaskoczeni przez Kofiego i Xaviera, którzy wykonali akcję poza ring, tylko po to by chwilę później, jeden z członków Sanity (Killian Dain) wykonał na nich suicide dive, co podtrzymało przewagę jego drużyny. Po jakimś czasie prowadzenia walki przez Sanity, New Day się w końcu przełamało i wykonało kontrę, a jej wisienką na torcie był podwójny dropkick oraz Trouble In Paradise wykonany przez Kofiego Kingstona.

Pomimo ładnych akcji ze strony New Day, Kofi został sam w ringu, gdzie po chwili zajęło się nim dwóch członków Sanity i resztkami sił wrzuciło go na stół, łamiąc go i kończąc tym samym pojedynek.

Zwycięzcy – SAnitY 

The beginning of the duel belonged to New Day. Their advantage did not last long, because at the time of pulling out the table they were attacked by Sanity, who thus gained an advantage. The advantage of Sanity lasted much longer, however, they were soon surprised by Kofi and Xavier, who performed the action outside the ring, just so that a moment later, one of the Sanity members (Killian Dain) performed a suicide dive on them, which maintained the advantage of his team. After some time of fighting through Sanity, New Day finally broke down and made a counter, and its icing on the cake was a double dropkick and Trouble In Paradise made by Kofi Kingston.

Despite nice actions from New Day, Kofi was left alone in the ring, where after a while two Sanity members took care of him and with the remaining forces threw him on the table, breaking him and ending the duel.

 Winner – SAnitY 

Raw Tag Team Championship — Deleters of Worlds vs. B-Team

Początek walki był zdecydowanie dla DoW którzy prowadzili walkę przez dłuższy czas. W trakcie ich przewagi wykonywali przeróżne akcje, jednakże wszystkie skłaniały się do czystych podstaw. B-Team natomiast przyjmowało ciosy tak długo, aż w końcu postanowili zastosować brudne zagranie, co dało im przewagę, niemal tak długą jaką wcześniej mieli DoW. W trakcie ich trwającej przewagi, podobnie jak ich przeciwnicy, stosowali tylko proste zagrywki, nie wprowadzające większej dynamiki do walki. Cały pojedynek rozruszał dopiero side effect wykonany przez Matta, który doprowadził do podwójnej zmiany i walki braci (Bo Dallasa i Braya Wyatta). W pojedynku braci to Bray Wyatt wyszedł zdecydowanie zwycięską ręką, niszcząc Bo Dallasa oraz przy okazji Curtisa Axela.

Po serii ciosów ze strony Wyatta, wykonał on jeszcze potężny rock bottom, dokonał zmiany z Mattem, po czym został zaatakowany przez Curtisa Axela, który pozbył się go z ringu, co odwróciło uwagę Matta i pozwoliło Bo Dallasowi resztkami sił przerolować go i przypiąć do trzech, kończąc tym samym pojedynek.

Zwycięzcy (nowi mistrzowie Raw Tag Team Champonship) – B-Team

The beginning of the fight was definitely for DoW who were fighting for a long time. In the course of their advantage, they performed various actions, however, all of them tended to be clean. B-Team, on the other hand, took the blows until they finally decided to apply a dirty play, which gave them an advantage, almost as long as the DoW had earlier. During their last advantage, just like their opponents, they used only simple licks, which did not bring more dynamics to the fight. The whole duel only started the side effect made by Matt, who led to a double change and fight between the brothers (Bo Dallas and Bray Wyatt). In the duel of the brothers, Bray Wyatt came out with a winning hand, destroying Bo Dallas and Curtis Axel.

After a series of blows from Wyatt, he made a mighty rock bottom, made a change with Matt, then was attacked by Curtis Axel, who got rid of him from the ring, which distracted Matt and let Bo Dallas salvage his left and pin him to three , thus ending the duel.

Winners (new Raw Tag Team Champions) – B-Team

Finn Balor vs. Baron Corbin

Początek pojedynku należał dla Barona Corbina. Przewaga Barona polegała głównie na silnych atakach i kopnięciach wymierzonych w stronę Balora. Nie mieliśmy tutaj wyszukanych akcji, jednakże te które widzieliśmy, wystarczyły na mocne osłabienie Balora. W końcu po długim czasie statycznej walki, Balor robi kontrę w postaci mocnego kopnięcia, wchodzi na narożnik by wykonać swój finisher – Coup de Grâce, jednakże zostaje on zatrzymany przez Corbina, który w odpowiedzi wykonuje mu potężny chokeslam. Chokeslam jednakże nie wystarczył ani na zakończenie walki, ani na zdobycie większej i dłuższej przewagi, ponieważ chwilę później Balor wykonuje kolejną kontrę w postaci sling bland’u. Następnie gdy Balor chciał iść za ciosem, został ponownie zatrzymany przez Barona, który chwilę później spróbował wykonać swoją akcję kończącą – End of Days.

Finisher Barona ostatecznie nie wyszedł, skutkiem czego było przerolowanie go przez Balora i odliczenie sędziego do trzech.

Zwycięzca – Finn Balor

The beginning of the duel belonged to Baron Corbin. Baron’s advantage consisted mainly in strong attacks and kicks aimed at Balor. We did not have sophisticated actions here, but the ones we saw were enough for Balor’s weakness. Finally, after a long period of static combat, Balor takes a kick in the form of a strong kick, enters the corner to execute his finisher – Coup de Grâce, however, he is stopped by Corbin, who in response to him performs a powerful chokeslam. Chokeslam, however, was not enough to end the fight, nor to gain a greater and longer advantage, because a moment later Balor performs another counter in the form of sling bling. Then when Balor wanted to follow the blow, he was again stopped by Baron, who a moment later tried to do his finisher – End of Days.

The Baron’s finisher has been failed, and that has been used by Finn, who successful pinned and won this match.

Winner – Finn Balor

SmackDown Women’s Championship — Carmella (c) vs. Asuka (James Ellsworth suspended in a shark cage)

Walkę rozpoczęła szybkim atakiem Carmelli, której po chwili został zrzucony łańcuch przez wiszącego nad nią Jamesa Ellswortha. Całą zagrywkę zauważyła jednak Asuka która szybko pozbyła się łańcucha i zaczęła serię szybkich ataków w stronę Carmelli. Po chwili ataków, Carmella wykonuje szybką i prostą kontrę i dostaje kolejny przedmiot od Jamesa, tym razem spray, który już użyła, jednakże mało skutecznie, gdyż nie zrobiło to na Asuce większego wrażenie i ta ponownie zaczęła serię ataków, które ostatecznie przeniosły się poza ring. W tym samym momencie czasu nie marnował James Ellsworth, który jak się okazało miał przy sobie kluczyk dzięki któremu otworzył klatkę i się z niej wydostał…no prawie. Ellsworth nieszczęśliwie dla niego zawisł podczas próby ucieczki, co wykorzystała Asuka wykonując na nim serię mocnych kopnięć. Po chwili pojawili się w ringu pracownicy mający na celu pomóc się uwolnić Jamesowi, jednakże Asuka odtrąciła ich od tego pomysłu, atakując ich także.

Całe zamieszenie wykorzystała już wypoczęta Carmella, która pojawiła się za plecami Asuki i cisnęła ją w stalową klatkę, co doprowadziło do przypięcia jej i odliczenia przez sędziego do trzech. Po samej walce Asuka dała jeszcze upust swojej złości i brutalnie zaatakowała Ellswortha, po czym opuściła ring.

Zwyciężczyni – Carmella

The fight began with a quick attack from Carmella, and then she get a steel chain from James Ellsworth who has been hanging above of her head. However, Asuka, who quickly got rid of the chain and started a series of quick attacks towards Carmella, noticed the entire service. After a moment of attacks, Carmella performs a quick and simple counter and gets another item from James, this time a spray, which she used, but not very effectively, because it did not make a big impression on Asuka and she again started a series of attacks that eventually moved outside the ring . At the same moment of time, James Ellsworth did not waste money, who turned out to have a key with which he opened the cage and got out of it … well, almost. Ellsworth unfortunately hung on him while trying to escape, which used Asuka by making a series of strong kicks on him. After a while, workers appeared in the ring to help free James, however, Asuka rejected them from the idea, attacking them too.

Everything was taken advantage of by the rested-up Carmella, who appeared behind Asuka’s back and threw her into a steel cage, which led to her pinning and deduction by the referee to three. After the fight, Asuka gave her anger even more and brutally attacked Ellsworth, and then left the ring.

Winner – Carmella

United States Championship — Jeff Hardy (c) vs. Shinsuke Nakamura

Walka rozpoczęła się od brutalnego ataku poniżej pasa ze strony Nakamury, po czym wykonał on swoją akcję kończącą – Kinshasa, przypiął i odliczył Jeffa do trzech.

Po samej walce pojawił się jeszcze Randy Orton, który zaatakował Jeffa oraz wysłał znak Nakamurze, że będzie chciał odzyskać swój tytuł mistrza Stanów Zjednoczonych.

Zwycięzca (nowy mistrz Stanów Zjednoczonych) – Shinsuke Nakamura

 

The fight began with a brutal attack in the sensitive place made by Nakamura, and after that he performed his ending action – Kinshasa, pinned and counted Jeff to three.

After the fight, Randy Orton appeared, who attacked Jeff and sent a sign to Nakamura that he would want to regain his title of the United States champion.

Winner – (new United States Champion) – Shinsuke Nakamura

 

Braun Strowman vs. Kevin Owens (Steel Cage Match)

Pojedynek rozpoczął się od trzech błyskawicznych prób wydostania się z klatki przez Kevina Owensa, jednakże ostatecznie spełzły one na niczym i rozpoczęła się normalna walka. Początek walki należał tutaj zdecydowanie do Kevina Owensa który dość szybko i brutalnie atakował Brauna Strowmana, doprowadzając nawet do rozsądnego przypięcia, które ostatecznie i tak nie zrobiło wrażenia na Strowmanie, gdyż odskoczył tuż po pierwszym uderzeniu. Po nieudanej próbie przypięcia, Owens uznał że zastosuje inny plan, zaczął prosić Strowmana by walka się zakończyła na tym etapie, usypiając jego czujność, po czym zaatakował go. Atak Owensa jednak zadziałał na Strowmana jak płachta na byka. Strowman po ataku Owensa, odpłacił mu się tym samym, z tym że ze zdwojoną siłą. Od tego momentu zaczęła się dominacja Strowmana, ciskanie w klatkę, silne ataki, rzuty i tym podobne akcje, które skutecznie osłabiały Kevina. Mimo pełnej dominacji Strowmana, popełnił on w końcu błąd który wykorzystał Owens, wykonując mu stunnera i podejmując próbę ucieczki z klatki, skutecznie zatrzymaną jednak przez czujnego Brauna. Następnie kilka ataków ze strony Owensa oraz wykorzystanie planu B, jakim było wyjęcie kajdanek. Kevin Owens wyjął kajdanki i przypiął nimi Strowmana do lin, a następnie zaczął serię szybkich i silnych ataków, bardziej mających na celu upokorzenie Strowmana niż faktyczne osłabienie. Strowman pomimo tego że miał tylko jedną wolną rękę, dał radę zatrzymać serię ciosów Owensa i wykonać mu chokeslam. Po wykonanej akcji Strowman przeszedł do próby wydostania się z kajdanek a Owens w tym czasie dochodził do siebie i ostatecznie gdy poczuł się już lepiej postanowił opuścić klatkę, wykonując jeszcze przy tym upokarzający gest grupy D-Generetion X. W momencie gdy Owens znalazł się na szczycie klatki, Strowman zdał sobie sprawę że nie da rady się wydostać w standardowy sposób i postanowił po prostu wyrwać linę, uwalniając się tym samym z kajdanek.

Po uwolnieniu się, wszedł on na szczyt klatki, po czym złapał za gardło Owensa i zrzucił go na stół komentatorski, co doprowadziło do końca pojedynku w wyniku „ucieczki” z klatki.

Zwycięzca – Kevin Owens

The duel began with three rapid attempts to get out of the cage by Kevin Owens, but eventually they came to naught and a normal fight began. The beginning of the fight belonged definitely to Kevin Owens who attacked Braun Strowman fairly quickly and brutally, even leading to a reasonable attachment, which in the end did not make any impression on Strowman, because he jumped right after the first hit. After an unsuccessful attempt to attach, Owens decided that he would apply a different plan, he began to beg Strowman that the fight would end at this stage, making him sleepy, then attacked him. Owens’ attack, however, acted on Strowman as a cloth for a bull. Strowman after Owens’ attack, he repaid him the same, with the redoubled power. From then on, Strowman’s domination began, caging, strong attacks, kicks and similar actions that effectively weakened Kevin. Despite the full dominance of Strowman, he finally made a mistake that Owens used, doing the stunner and trying to escape from the cage, effectively stopped by the vigilant Braun. Then several attacks from Owens and the use of plan B, which was the removal of handcuffs. Kevin Owens removed the handcuffs and strapped Strowman to the ropes, and then began a series of quick and strong attacks, more aimed at humiliating Strowman than actual weakness. Even though Strowman had only one free hand, he managed to stop Owens’ block of blows and chokelam. After the action Strowman went to try to get out of the handcuffs and Owens was recovering at the time and finally, when he felt better, he decided to leave the cage while performing the humiliating gesture of the group D-Generetion X. When Owens was on the top cage, Strowman realized that he could not get out in the usual way and decided to just tear the rope, thus freeing himself from the handcuffs.

After freeing, he climbed to the top of the cage, then grabbed Owens’s throat and threw him on the commentary table, which led to the end of the duel as a result of „escape” from the cage.

Winner – Kevin Owens

SmackDown Tag Team Championship — Bludgeon Brothers (c) vs. Team Hell No

Walka rozpoczęła się jako handicap 2v1 (wcześniej na zapleczu Bludgeon Brothers zaatakowali Team Hell No, osłabiając Kane’a na tyle że nie był w stanie pojawić się a początku walki). Na początku przewagę zdobyli Bludgeon Brothers którzy skutecznie obijali Daniela Bryana, jednakże ta przewaga nie trwała długo ponieważ na krótką chwilę przewagę zdobył Daniel Bryan po dość ładnej kontrze. W trakcie krótkiej przewagi doszło nawet do zapięcia finishera ze strony Bryana – Yes Lock’a, który został ostatecznie przerwany przez Rowana, co doprowadziło do ponownej przewagi Bludgeon Brothers. Tym razem przewaga mistrzów trwała nieco dłużej i w trakcie jej mieliśmy do czynienia z kilkoma rzutami, duszeniami, prostymi ciosami i klasycznymi kopnięciami. W pewnym momencie jednak Bryan zdobywa przewage, atakuje Harpera i wyrzuca Rowana, na którym wykonuje po chwili suicide dive, który zostaje przerwany przez właśnie Rowana, po to by tą samą akcję wykonał Harper, który ostatecznie trafił nie w Bryana ale w trzymającego go Ericka. Po tej akcji wszyscy leżeli poza ringiem i nagle rozbrzmiała muzyka Kane’a, który z kontuzjowaną nogą dołączył do swojego partnera by pomóc mu w walce. Po chwili walka przeniosła się do ringu gdzie Bryan zmienił się z Kanem, który zniszczył swoich przeciwników…ale tylko na krótki moment. Następnie dochodzi do ponownej zmiany. Tym razem wchodzi Daniel Bryan który chwilę później dostaje mocną kontrę ze strony Bludgeon Brothers, które po tej kontrze przeszło do totalnej dominacji i niszczenia swoich rywali.

Nie musieliśmy długo czekać aż przewaga i dominacja zdobyta przez Bludgeon Brothers przerodzi się w końcu w akcję kończącą, która została wykonana z narożnika na Danielu Bryanie i spowodowała ostatecznie przypięcie i odliczenie przez sędziego do trzech.

Zwycięzcy – Bludgeon Brothers

The fight began as a 2v1 handicap (earlier in the back Bludgeon Brothers attacked Team Hell No, weakening Kane so that he was unable to appear and the beginning of the fight). At the beginning, the Bludgeon Brothers gained the advantage of effectively knocking Daniel Bryan, but this advantage did not last long because Daniel Bryan gained a good advantage after a pretty nice counter. During the short lead, there was even a Finisher fastener on the part of Bryan – Yes Lock, which was finally interrupted by Rowan, which led to a new advantage of Bludgeon Brothers. This time the advantage of the champions lasted a bit longer and during it we had to deal with several throws, strangling, straight blows and classic kicks. At some point, however, Bryan gains the advantage, attacks Harper and throws out Rowan, on which he performs after a while suicide dive, which is interrupted by just Rowan, so that the same action performed by Harper, who eventually came not in Bryan but in holding him Ericka. After this action, everyone was out of the ring and suddenly Kane’s music rang out, who with the injured leg joined his partner to help him fight. After a while, the fight moved to the ring where Bryan changed with Kan, who destroyed his opponents … but only for a short moment. Then there is a change. This time Daniel Bryan enters, who a moment later gets a strong counter against the Bludgeon Brothers, which after this counter has passed to total domination and destruction of his rivals.

We did not have to wait long for the advantage and domination captured by the Bludgeon Brothers to eventually turn into a final action, which was made of the corner on Daniel Bryan and ultimately pinned and deducted by the referee to three.

Winners – Bludgeon Brothers

Roman Reigns vs. Bobby Lashley

Początek pojedynku był wyrównany, jednakże po chwili przewagę przejął Reigns i rozpoczęła nam się statyczna, wolna walka. Pojedynek przeniósł się także na chwilę poza ring gdzie swoje zrywy miał Lashley, ale ostatecznie przewagę utrzymał Reigns, nawet po powrocie do ringu. Po jakimś czasie walka znowu stała sie wyrównana, mieliśmy kontrę za kontrą, zawodnicy na zmiane zdobyli krótkotrwałe ale bardzo ważne dla przebiegu walki, przewagi. W trakcie tych wymian kontr mogliśmy oglądać takie akcje jak powerslam, powerbomb, double chop z narożnika, vertical suplex, superman punch czy jedną z najbardziej efektownych akcji w tej walce, czyli wyrzut Lashleya poza ring na betonową podłogę. Po jakimś czasie walka przeniosła się ponownie poza ring, gdzie Roman Reigns ruszył próbując wykonać swoją akcję kończącą – Spear, jednakże został on skontrowany przez Bobbiego, który wykonał mu suplex na stół komentatorski. Następnie walka przeniosła się ponownie do ringu, gdzie Bobby wszedł na narożnik próbując wykonać akcję wysokiego ryzyka, jednakże został on zaskoczony potężnym superman punchem.

Po wykonaniu superman punchu, Reigns przeszedł do ponownej próby wykonania speara i ponownie został on skontrowany, tym razem swoją własną akcją, czyli także spearem, jednakże ze strony Lashleya. Po kontrze Bobby przeszedł do przypięcia i sędzia odliczył Romana do trzech.

Zwycięzca – Bobby Lashley

The beginning of the duel was leveled, but after a while Reigns took over and we started a static, slow fight. The duel also moved for a moment outside the ring where Lashley had their breaks, but Reigns maintained the advantage, even after returning to the ring. After some time, the fight became even again, we had a counter-attack, the players changed for a short time but very important for the course of the fight, the advantage. During these exchanges, we could watch such actions as powerslam, powerbomb, double chop from the corner, vertical suplex, superman punch or one of the most spectacular actions in this fight, that is throwing Lashley out of the ring on the concrete floor. After some time, the fight moved again outside the ring, where Roman Reigns set off trying to finish his ending action – Spear, however, he was counter-clocked by Bobbie, who made him suplex on the commenting table. Then the fight moved back to the ring, where Bobby entered the corner trying to do a high-risk action, however he was surprised by the powerful superman’s punishment.

After making the superman punch, Reigns went through a spear rehearsal and was again counteracted, this time with his own action, also a speatch, however from Lashley’s side. After the counterattack, Bobby went to the pin and the referee counted Roman down to three.

Winner – Bobby Lashley

Raw Women’s Championship — Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax (Extreme Rules Match)

Walka rozpoczęła się od szybkiego ataku ze strony Alexy Bliss, na początku w ringu, później poza nim. Kiedy obie Panie znalazły się poza ringiem, Alexa spróbowała użyć przedmiotu, jednakże został on przechwycony przez Nia Jax. Mimo tego że Nia przejęła przedmiot, to Alexa nie zrezygnowała z pomysłu użycia jakiegoś i z pomocą Micky James, próbowała użyć z ponad 6 przedmiotów, ale żaden nie okazał sie skuteczny. W pewnym momencie Nia uznała że już nie zamierza przejmować tych przedmiotów i ruszyła za Alexą, którą ostatecznie dogoniła i wrzuciła do ringu zdobywając tym samym przewagę. W trakcie przewagi pretendentki nie działo się nic specjalnego, walka była statyczna. Po jakimś czasie Nia uznała że wykorzysta któryś z przedmiotów i wrzuciła Alexę Bliss na stalowy kosz, po czym wypadła ona z ringu. Następnie Nia wrzuciła Alexą do ringu, jednakże ta wykonała błyskawiczną kontrę, co rozwścieczyło Jax i ruszyła ona w kierunku Alexy Bliss, jednakże ta zdążyła zrobić unik i ostatecznie Nia Jax trafiła w stalowe krzesełko. Gdy Nia leżała w połowie przytomna, do gry włączyła się towarzyszka Bliss i próbowała jej podać przedmiot do ataku, jednakże przerwała tą próbę towarzyszka Jax – Natalya, która zaatakowała Micky, po to by chwilę później zostać zaatakowaną przez Alexę oraz Micky. Nagle gdy Natalya była atakowana, przez barierki przeskoczyła Ronda Rousey pomagając swojej przyjaciółce. Wejście Rondy sporo namieszało w walce, jednakże ostatecznie i ona uległa atakom Alexy i Micky, po czym Nia Jax została całkowicie sama.

Po pozbyciu się Rondy, Alexa weszła do ringu gdzie szybko zaatakowała ją Nia, jednakże atak był bardzo krótki gdyż przerwała go Micky, ogłuszając Jax, co doprowadziło do tego że Alexa wykonała swój finisher – DDT, przypięła i odliczyła Jax do trzech, kończąc tym samym tą walkę.

Zwyciężczyni – Alexa Bliss

 

The fight began with a quick attack from Alex Bliss, at the beginning in the ring, then beyond. When the two ladies were out of the ring, Alexa tried to use the object, but he was intercepted by Nia Jax. Despite the fact that Nia took over the subject, Alexa did not give up the idea of ​​using some and with the help of Micky James, she tried to use over 6 items, but none of them turned out to be effective. At some point, Nia decided that she was not going to take over these items anymore and followed Alexa, which she finally caught up with and threw into the ring, gaining the same advantage. During the advantage of the pretender, nothing special happened, the fight was static. After some time, Nia decided that she would use one of the objects and threw Alexa Bliss into a steel trash can, after which she fell out of the ring. Then Nia threw Alexa into the ring, but this made a quick counter-attack, which enraged Jax and she moved towards Alexy Bliss, however, she managed to dodge and eventually Nia Jax hit the steel chair. When Nia was half-conscious, the companion Bliss joined the game and tried to give her the object to attack, however, she stopped the attempt of her companion Jax – Natalya, who attacked Micky, to be attacked a moment later by Alexa and Micky. Suddenly when Natalya was attacked, Ronda Rousey jumped over the barriers to help her friend. Ronda’s entry was a lot of mischief in the fight, but eventually she was attacked by Alexa and Micky, after which Nia Jax was completely alone.

After getting rid of Ronda, Alex entered the ring where Nia attacked her quickly, however, the attack was very short because Micky interrupted her, stunning Jax, which led to Alexa finishing her finisher – DDT, fastened and counted Jax to three, thus this fight.

Winner – Alexa Bliss

WWE Championship — AJ Styles (c) vs. Rusev

Początek pojedynku był spokojny i wyrównany, wręcz można powiedzieć że obaj zawodnicy atakowali siebie nawzajem w tym samym czasie. W trakcie tego starcia ucierpiała noga Ruseva, jednakże nie przeszkodziło mu to w zdobyciu chwilowej przewagi po nieudanej akcji Stylesa. Tak oto przez jakiś czas Rusev utrzymywał Stylesa w stójce, a następnie wszedł na narożnik z którego ostatecznie został zrzucony poza ring, przez Aj Stylesa. Następnie Styles wrzuca do ringu Ruseva i próbuje mu zapiąć jeden ze swoich finisherów – Calf Crusher, jednakże kontruje to Rusev, próbując tym samym zdobyć przewagę, na co skutecznie nie pozwolił Aj. Kolejną dobrą akcją wydał się Stylesowi 450° splash, jednakże nie udało mu się go wykonać poprawnie, po czym Rusev wykonał potężnego big boota, oraz spróbował zapiąć swój finisher – Acolade, tuż po kolejnej próbie Calf Crushera. Acolade zostało jednak przerwane i zakończyła się wymiana ciosów na potężnym łokciu od Stylesa. Po łokciu Aj ruszył za ciosem i po raz trzeci zapiął Calf Crushera, tym razem skutecznie. Calf Crusher okazał się jednak nie wystarczający gdyż Rusev dał radę przysunąć się do lin przy pomocy Aidena Englisha (który przysunął mu linę) i tym samym zakończyć tą akcję. Styles zauważył to że Aiden mu pomógł i ruszył za nim, co wykorzystał Rusev i wykonał Stylesowi belly to belly suplex, po czym wrzucił go do ringu i wykonał superkick. Po tych akcjach Bułgar przystąpił do przypięcia, jednakże sędzia doliczył tylko do dwóch. Rusev zatem przygotowywał się do kolejnego superkicka, tym razem jednak nie trafił, co w odpowiedzi skutkowało pele kickiem ze strony Stylesa, oraz natychmiastową odpowiedzią w postaci kopnięcia w bok głowy oraz zapięcia Acolade na jednej nodze, gdyż druga była wciąż kontuzjowana. Ostatecznie jednak Styles wydostał się z submissionu a następnie sprawił że Rusev wpadł w stalowy narożnik który wcześniej przygotował Aiden English. Po wbiciu Ruseva w stalowy narożnik, Styles wykonał 450° splash, przypiął i…nie zakończył pojedynku, gdyż sędzia doliczył do dwóch.

Ostatecznym momentem tego pojedynku był wściekły low dropkick dla Aidena Englisha oraz finisher – Phenomenal Forearm dla Ruseva, po czym Styles przypiął go i sędzia odliczył do trzech, kończąc to starcie.

Zwycięzca – Aj Styles

The beginning of the duel was calm and even, it can be said that both players attacked each other at the same time. During this clash Rusev’s leg suffered, however it did not prevent him from gaining a temporary advantage after the unsuccessful Styles action. This is how Rusev kept Styles standing up for a while and then went into the corner from which he was finally thrown off the ring by Aj Styles. Then Styles throws into the ring Rusev and tries to fasten one of his finishers – Calf Crusher, however, it counterparts Rusev, trying to gain an advantage, which effectively did not let Aj. Another good action seemed to be 450 ° splash, but he failed to do it correctly, after which Rusev made a powerful big boote, and tried to fasten his finisher – Acolade, after the next attempt Calf Crusher. Acolade, however, was broken and ended the exchange of blows on a powerful elbow from Styles. On the elbow, Aj moved after the blow and for the third time he fastened Calf Crusher, this time effectively. Calf Crusher, however, proved to be insufficient because Rusev managed to get close to the ropes with Aiden English (who brought the rope closer to him) and thus finish this action. Styles noticed that Aiden helped him and went after him, which he used Rusev and made Styles belly to belly suplex, then he threw him into the ring and made a superkick. After these actions, the Bulgarian joined, but the referee only added to two. Rusev prepared for the next SuperKick, but this time he did not hit, which in response resulted in a pike from Styles, and an immediate response in the form of a kick in the side of the head and Acolade fastening on one leg, the other was still injured. Ultimately, however, Styles got out of the submission and then made Rusev fall into the steel corner that Aiden English had previously prepared. After punching Ruseva into a steel corner, Styles made a 450 ° splash, pinned and … did not finish the duel, because the referee counted to two.

The final moment of this duel was a furious low dropkick for Aiden English and finisher – Phenomenal Forearm for Rusev, after which Styles pinned him and the referee counted to three, finishing the clash.

Winner – Aj Styles

 

Intercontinental Championship — Dolph Ziggler (c) vs. Seth Rollins (30-Minute Iron Man Match)

Walka rozpoczęła się bardzo taktycznie, Panowie na zmianę się rolowali, zapinali dźwignie i stosowali spokojne i przemyślane uderzenia, mające na celu wyczuć swojego przeciwnika. W pewnym momencie walka przeniosła się poza ring, gdzie trwała dość krótko, jednakże zmieniła dalszy ciąg walki na bardziej siłowy niż tylko techniczny.

25min 23s – Pierwszy punkt zdobyty dla Setha Rollinsa po przerolowaniu Dolpha Zigglera.

Następnie walka przenosi się ponownie poza ring gdzie przewagę ma Seth Rollins wykonując serię ciosów, po czym wrzuca Zigglera ponownie do ringu, gdzie to traci przewagę właśnie za Jego sprawą. Od momentu zdobycia przewagi przez Zigglera rozpoczyna nam się ponownie walka techniczna, pełno akcji na wyczucie, zero pochopnych ruchów.

22min 02s – Drugi punkt dla Setha Rollinsa po kontrze i wykonaniu Curb Stompa.

21min – Trzeci punkt dla Setha poprzez dyskwalifikację spowodowaną atakiem Drew McIntyre.

19min 35s – Pierwszy punkt dla Zigglera po zwykłym przypięciu znokautowanego przez Drew, Setha.

18min 52s – Drugi punkt dla Zigglera po wykonaniu super-kicka.

Następnie Ziggler spróbował swoich sił w wykonaniu kolejnego super-kicka, jednakże został on skontrowany przez Rollinsa.

17min 52s – Trzeci punkt dla Zigglera po wykonaniu Zig Zag.

Po tej akcji Seth wziął na chwilę sprawy w swoje ręce i wyrzucił z ringu Zigglera, po to by wykonać na nim akcję suicide dive. Akcja jednakże nie wyszła gdyż skontrował ją Dolph.

15min 55s – Czwarty punkt dla Zigglera po brudnym przypięciu z pomocą lin.

 

Kolejna część walki była bardzo statyczna. Ziggler przez jakieś 2-3 minuty prowadził walkę w parterze, dusząc Rollinsa i nie pozwalając mu się wydostać ani na chwilę. Po 2-3 minutach Sethowi udaje się w końcu wydostać i wykonuje w odwecie akcję z narożnika, która zostaje skontrowana dropkickiem, co spowodowało że Seth znalazł się poza ringiem. Gdy sędzia doliczył prawie do dziesięciu, Rollins dał radę dostać się do ringu i od razu zaczął atak na Dolpha. Zaczęło się od kopnięcia, następnie kolanka i przypięcia do jednego, dwóch i… nie trzech. Po nieudanej próbie zakończenia walki, Seth wszedł ponownie na narożnik, gdzie ponownie został zaatakowany. Tym razem jednak atak nie był na tyle mocny by zaszkodzić mocno Sethowi i ten zrzucił z narożnika Zigglera po czym wykonał mu frog splash, przypiął i odliczył tylko do dwóch. Następnie Seth znalazł się ponownie przy narożniku z Zigglerem i wykonał superplex oraz suplex, który ostatecznie także nie zakończył tego pojedynku.

3min 09s – Czwarty punkt dla Rollinsa po przerolowaniu.

Następnie Seth robi wszystko by zdobyć piąty punkt i wygrać tą walkę. Rollins wykonuje sharpshootera, crossface’a, super kick oraz curb stomp, jednakże ostatecznie nie wystarczyło mu czasu by przypiąć i odliczyć Zigglera do trzech.

Walka kończy się teoretycznie remisem, jednakże po chwili rozbrzmiewa muzyka Kurta Angla który mówi że tak się tak walka nie zakończy i chwilę później mamy wznowienie pojedynku.

Wznowienie pojedynku nie trwało jednak długo, uwagę Setha odwrócił Drew McIntyre, co wykorzystał Dolph Ziggler wykonując Zig Zag, przypinając i odliczając Setha do trzech, kończąc tym samym tą walkę.

Wynik: Dolph Ziggler 5:4 Seth Rollins

Zwycięzca – Dolph Ziggler

 

 

The fight began very tactically, the men changed roles, zipped up their levers and used calm and thoughtful strokes to sense their opponent. At some point, the fight moved beyond the ring, where it lasted quite briefly, however, it changed the continuation of the fight to more force than just technical.

25min 23s – The first point scored for Seth Rollins after Dolph Ziggler’s scrolling.

Then the fight moves back out of the ring where Seth Rollins has the advantage of doing a series of blows, then throws Ziggler back into the ring, where he loses the advantage just because of him. From the moment Ziggler gained the advantage, we are again starting a technical battle, full of action on feeling, no hasty moves.

22min 02s – The second point for Seth Rollins after the counter and the Curb Stomp.

21min – Third point for Seth through disqualification caused by Drew McIntyre attack.

19min 35s – First point for Ziggler after an ordinary pin knocked out by Drew, Seth.

18min 52s – The second point for Ziggler after super-kick.

Then Ziggler tried his hand at performing another super-kick, however, it was counter-balanced by Rollins.

17min 52s – Third point for Ziggler after Zig Zag.

After this action, Seth took matters into his hands for a moment and threw Ziggler out of the ring to perform a suicide dive action on him. The action, however, did not work because it was countered by Dolph.

15min 55s – Fourth point for Ziggler after dirty fastening with the help of ropes.

 

The next part of the fight was very static. Ziggler for some 2-3 minutes ran a fight in the ground floor, stifling Rollins and not letting him get out of it for a moment. After 2-3 minutes, Seth manages to finally get out and retaliates with the action from the corner, which is countered by a dropkick, which caused Seth to be out of the ring. When the referee counted to almost ten, Rollins managed to get into the ring and immediately attacked Dolph. It started with a kick, then knees and attachments to one, two and … not three. After an unsuccessful attempt to end the fight, Seth re-entered the corner, where he was attacked again. This time, however, the attack was not strong enough to hurt Seth and he threw it from the corner of Ziggler, then he made a splash of frog, pinned it and counted only to two. Then Seth found himself again at the corner with Zigbott and made superplex and suplex, which eventually also did not end this duel.

3min 09s – The fourth point for Rollins after pinfall.

Then Seth does everything to get the fifth point and win this fight. Rollins performs a sharpshooter, crossface, super kick and curb stomp, however, in the end it was not enough time to pin and count Ziggler to three.

The fight ends in theoretically a draw, however, after a while resounds the music of Kurt Angle who says that this is how the fight will not end and a moment later we will resume the duel.

The resumption of the duel did not last long, however, Seth’s attention was turned away by Drew McIntyre, which used Dolph Ziggler by doing Zig Zag, pinning and counting Seth to three, thus ending this fight.

Score: Dolph Ziggler 5:4 Seth Rollins

Winner – Dolph Ziggler

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *